Matilda Westerdahl

Ordförande

Ordförande är ansvarig för att leda sektionens styrelse. Tillsammans med vice ordförande arbetar ordförande för att utveckla Sesam och främja Örebro studentkår. Ordförande är Sesams spindel i nätet och stöttar Sesams olika projekt och utskott. Vidare är även ordförande firmatecknare i organisationen.
ordforande@sesamit.se

Alexander Barthelsson

Vice Ordförande

Vice ordförande är ansvarig för informationsutbytet mellan Sesam och våra externa kontakter i form av övriga sektioner, andra universitet samt S.E.R.O. Dessutom sitter vice ordförande som ledamot i Örebro studentkårs styrelse och har därmed ansvaret att förmedla studentkårens vision, åsikter och verksamhetsplan till Sesam.
viceordforande@sesamit.se

Olivia Loctander

Ekonomiansvarig Studentförening

Som ekonomiansvarig för Sesam är man den med det yttersta ansvaret för verksamhetens ekonomi. Man upprättar budgeten för kommande verksamhetsår, sköter den löpande bokföringen, fakturerar och betalar fakturor samt gör bokslut. Rollen innebär också att hålla resterande styrelsen uppdaterade om hur ekonomin ser ut och se till att budgeten hålls. Ekonomiansvarig är den andra behöriga firmatecknaren i organisationen.
ekonomi@sesamit.se

Arina Balbaeva

Ekonomiansvarig Kårsektion & Bryggan

Som ekonomiansvarig Kårsektionen och Bryggan arbetar man huvudsakligen med kårsektionen sesams budget, samt uppdaterar styrelsen om den ekonomiska situationen vad gäller Kårsektionen. Rollen innebär även att man har det övergripande ansvaret för Bryggans ekonomi, där arbetsuppgifterna innefattar bland annat att sköta den löpande bokföringen och skicka/ betala fakturor.
ekonomikarsektionbryggan@sesamit.se

Elin Andersson

Informationsansvarig

Som informationsansvarig har man en överblick över den information som når Sesam och ansvarar för att förfrågningar och annat når rätt person i rätt tid. Dessutom är man som informationsansvarig även den som för protokoll över både sektions- och styrelsemöten.
info@sesamit.se

Amanda Mathisen

Ordförande informatikutskottet

Den här posten leder informatikutskottet med målet att i systemvetarnas intresse arbeta med näringslivs- och studiesociala frågor inom Sesam. Detta gör man genom att försöka minska klyftan mellan studier och arbetsliv men även igenom att skapa chanser att träffas och lära känna andra systemvetare.
informatikutskottet@sesamit.se

Lukas Larsson

Ordförande finansutskottet

Finansutskottet är ett studiesocialt utskott vars syfte är att öka intresset för de finansiella marknaderna hos studenterna inom Sesam. Det gör man genom att anordna aktiviteter med anknytning till finans. Som ordförande för Finansutskottet innebär det att man har det övergripande ansvaret för att alla aktiviteter planeras och genomförs inom utskottet.
finansutskottet@sesamit.se

Anna Litborn

Introduktionsansvarig

Introduktionsansvarige är den naturliga länken mellan introduktionen, Sesam och Sesams styrelse. Posten fungerar också som stöd och rådgivning till projektgruppen för Sesams introduktion (IntroK) och förmedlar den introduktionspolicy och styrdokument som Sesam står för. Introduktionsansvarige är också med och rekryterar Sesams nya generaler och IntroK samt är ansvarig för introduktionens avslutningssittning.
introduktion@sesamit.se

Linn Andersson

Näringslivsansvarig

Sesam har flera samarbeten med olika företag, och ordförande för näringslivsutskottet har det övergripande ansvaret för att dessa samarbeten fungerar och hur vi utformar våra avtal. I utskottet har sedan varje person ansvar för ett av dessa företag, och sköter den löpande kontakten.
naringsliv@sesamit.se

Herman Persson

Näringslivsansvarig

Sesam har flera samarbeten med olika företag, och ordförande för näringslivsutskottet har det övergripande ansvaret för att dessa samarbeten fungerar och hur vi utformar våra avtal. I utskottet har sedan varje person ansvar för ett av dessa företag, och sköter den löpande kontakten.
naringsliv@sesamit.se

Oskar Gustafsson

Studiesocialt

Studiesociala aktiviteter är de som sker efter man har slagit igen kurslitteraturen för dagen, och som ansvarig har man det studiesociala utskottet vid sin sida. Tillsammans har utskottet det övergripande ansvaret för att anordna roliga fester, sittningar och sportevenemang.
studiesocial@sesamit.se

Molly Petersson

Studiesocialt Bryggan

Sesam är den enda sektionen som har en egen pub – Sesams Bryggeriet, aka Bryggan. Som studiesocialt ansvarig för Bryggan ser man till så att den dagliga verksamheten och allt som har med puben att göra fungerar som det ska. Förutom ansvaret över Bryggan så jobbar man vid sidan av studiesocialt ansvarig med att anordna fester, sittningar och sportevenemang tillsammans med det studiesociala utskottet.
studiesocialtbryggan@sesamit.se

Jacob Ekbjörn

Utbildningsbevakare

Utbildningsbevakare har utbildningsutskottet vid sin sida och tillsammans ansvarar utskottet för utbildningsrelaterade frågor. Man arbetar för att studenter ska ha inflytande över sin utbildning samt för att förbättra de utbildningar som tillhör handelshögskolan. Utskottet har en nära kontakt med lärare och ämnesansvariga. Som utbildningsbevakare är du även studerandeskyddsombud.
utbildning@sesamit.se

Alexander Börjesson

Marknadsföringsansvarig

Hos marknadsföringsansvarig ligger uppgiften att få Sesam att synas. Tillsammans med marknadsföringsutskottet arbetar man aktivt både med de andra utskottens och sektionens kommunikation internt men även externt. Detta görs genom en enhetlig profilering via sociala medier, planscher, foto och film mm, samt tillverkningen av Sesams tidning som ges ut två gånger om året i samband med terminsstart.
marknad@sesamit.se

Simon Bernsdorff Wallstedt

IT-Ansvarig

IT-ansvarig ansvarar för Sesams interna informations- och kommunikationssystem. Ansvaret som IT-ansvarig innebär också att utveckla och underhålla Sesamit.se samt GameOfStocks hemsida. Rollen som IT-ansvarig kan ses som en länk mellan utskott, styrelse och Sesams projektgrupper för att sprida aktuell information på webbplatsen samt analysera trafiken på webbplatsen för att skapa ett betytande innehåll.
it@sesamit.se