Vilka är med i styrelsen?

Placeholder image

Anton Björk

Ordförande

Ordförande är ansvarig för att leda sektionens styrelse. Tillsammans med vice ordförande arbetar ordförande för att utveckla Sesam och främja Örebro studentkår. Ordförande är Sesams spindel i nätet och stöttar Sesams olika projekt och utskott. Vidare är även ordförande firmatecknare i organisationen ordforande@sesamit.se

Placeholder image

Lisa Germundsson

Vice Ordförande

Vice ordförande är ansvarig för informationsutbytet mellan Sesam och våra externa kontakter i form av övriga sektioner, andra universitet samt S.E.R.O. Dessutom sitter vice ordförande som ledamot i Örebro studentkårs styrelse och har därmed ansvaret att förmedla studentkårens vision, åsikter och verksamhetsplan till Sesam. viceordforande@sesamit.se
Placeholder image

Carl Lundahl

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig i Sesam skapar Sesams budget och sköter löpande bokföring under verksamhetsåret. Rollen innebär också att hålla styrelsen uppdaterad om hur ekonomin ser ut, se till att budgeten följs under året, samt fakturerar och betalar fakturor. Ekonomiansvarig är den andra behöriga firmatecknaren i organisationen. ekonomi@sesamit.se
Placeholder image

Amanda Engberg

Informationsansvarig

Som informationsansvarig har man en överblick över den information som når Sesam och ansvarar för att förfrågningar och annat når rätt person i rätt tid. Dessutom är man som informationsansvarig även den som för protokoll över både sektions- och styrelsemöten. info@sesamit.se
Placeholder image

Ola Vognlid

Informatik

Den här posten leder informatikutskottet med målet att i systemvetarnas intresse arbeta med näringslivs- och studiesociala frågor inom Sesam. Detta gör man genom att försöka minska klyftan mellan studier och arbetsliv men även igenom att skapa chanser att träffas och lära känna andra systemvetare. informatikutskottet@sesamit.se
Placeholder image

Carl Görtz

Finans

Finansutskottet är ett studiesocialt utskott vars syfte är att öka intresset för de finansiella marknaderna hos studenterna inom Sesam. Det gör man genom att anordna aktiviteter med anknytning till finans. Som ordförande för Finansutskottet innebär det att man har det övergripande ansvaret för att alla aktiviteter planeras och genomförs inom utskottet. finansutskottet@sesamit.se
Placeholder image

Viktoria Sand

Introduktionsansvarig

Sesams introduktionsansvarige är den naturliga länken mellan introduktionen, Sesam och Sesams styrelse. Posten fungerar också som stöd och rådgivning till projektgruppen för Sesams introduktion (IntroK) och förmedlar den introduktionspolicy och styrdokument som Sesam står för. Introduktionsansvarige är också med och rekryterar Sesams nya generaler och IntroK samt är ansvarig för introduktionens avslutningssittning (Gasquen). introduktion@sesamit.se
Placeholder image

Oscar Nilsson

Utbildningsutskottet

Som utbildningsbevakare har man utbildningsutskottet vid sin sida och tillsammans ansvarar utskottet för utbildningsrelaterade frågor. Man arbetar för att studenter ska ha inflytande över sin utbildning samt för att förbättra de utbildningar som tillhör handelshögskolan. Utskottet har en nära kontakt med lärare och ämnesansvariga. utbildning@sesamit.se
Placeholder image

Julia Robertsson

Marknadsföringsansvarig

Hos marknadsföringsansvarig ligger uppgiften att få Sesam att synas. Tillsammans med marknadsföringsutskottet arbetar man aktivt både med de andra utskottens och sektionens kommunikation internt men även externt. Detta görs genom en enhetlig profilering via sociala medier, planscher, foto och film mm, samt tillverkningen av Sesams tidning som ges ut två gånger om året i samband med terminsstart. marknad@sesamit.se
Placeholder image

Fredrik Rasmussen

Näringslivsansvarig

Sesam har flera samarbeten med olika företag, och ordförande för näringslivsutskottet har det övergripande ansvaret för att dessa samarbeten fungerar och hur vi utformar våra avtal. I utskottet har sedan varje person ansvar för ett av dessa företag, och sköter den löpande kontakten. naringsliv@sesamit.se
Placeholder image

Alice Flodin

Näringslivsansvarig

Sesam har flera samarbeten med olika företag, och ordförande för näringslivsutskottet har det övergripande ansvaret för att dessa samarbeten fungerar och hur vi utformar våra avtal. I utskottet har sedan varje person ansvar för ett av dessa företag, och sköter den löpande kontakten. naringsliv@sesamit.se
Placeholder image

Elin Hålldin

Klubbmästare

Sesam är den enda sektionen som har en egen pub – Sesams Bryggeriet, aka Bryggan – och Klubbmästaren ansvarar och driver den. Det innebär allt från att jobba i köket och servera till att sköta inköp och anställa personal. Till sin hjälp har klubbmästaren ett stort utskott av engagerade studenter, samt Sesams vice ekonomiansvarige. klubbmasteriet@sesamit.se
Placeholder image

Christoffer Olenäs

Studiesocialt ansvarig

Studiesociala aktiviteter är de som sker efter man har slagit igen kurslitteraturen för dagen, och som ansvarig har man det studiesociala utskottet vid sin sida. Tillsammans har utskottet det övergripande ansvaret för att anordna roliga fester, sittningar och sportevenemang. studiesocial@sesamit.se
Placeholder image

Laura Seredyte

Ekonomiansvarig Bryggan

Som vice ekonomiansvarig arbetar man tillsammans med Sesams ekonomiansvarig, där ansvaret är fokuserat vid Sesams egna pub, Bryggan. Det innebär att man sköter den löpande bokföringen, betalar fakturor och uträttar bankärenden. Posten fungerar även som en högra hand till Sesams ekonomiansvarig. brygganekonomi@sesamit.se
Placeholder image

Oliver Sundbäck

IT-Ansvarig

IT-direktör eller strategisk IT-chef (engelska: Chief Information Officer – CIO) är en person på direktörsnivå som svarar för ett företags interna informationssystem (så kallade datasystem). Ofta har en IT-direktör även ansvar för företagets kommunikationssystem (såsom tele- och datakommunikationssystem). Vid jämförelse med en CTO – som svarar för teknisk utveckling – är en IT-direktör ansvarig för själva driften och användandet av datasystemen. I en del företag kan dessa två roller emellertid slås samman.
it@sesamit.se